Wijkplatform Dieren Noordoost

Wijkplan


Samenvatting

Wijkplan tekening Het Wijkplatform Dieren Noord Oost (DiNO) is de vereniging van en voor alle wijkbewoners in de wijk Dieren Noordoost. De vereniging is in 2006 is door een enthousiaste groep wijkbewoners, mede op initiatief van de gemeente Rheden opgericht. Alle bewoners van Dieren Noordoost kunnen lid worden van DiNO. De vereniging heeft momenteel zo'n 150 leden/donateurs.

Zowel vanuit de wijk als vanuit de gemeente Rheden ontstond de behoefte om de contacten tussen wijkbewoners en het gemeentelijk apparaat te intensiveren en besluitvormings-processen rondom het leefklimaat in de wijk Dieren Noordoost te stroomlijnen en te structureren.

Wijkplan tekening DiNO heeft de afgelopen zes jaar haar activiteiten gericht op een aantal zaken binnen de wijk, zoals jongerenontmoetingsplek (JOP), aanpak overlast voetbalveld, aanpak overlast hondenpoep, opknappen bushokje, jaarlijkse zwerfvuilacties, invoering buurtpreventie, aanpak achterstallig onderhoud in bestrating, aanpak verkeersonveilige situaties, energiebesparingsproject, inspraak en aanpassing bouwproject Imboschveld, en bomenbehoud In Vlierhof en Sparrenhof.

Voor de komende periode staan er een aantal nog op te lossen vraagstukken op het programma: terugdringen parkeeroverlast, terugdringen snelheid auto’s in de wijk en juiste balans tussen maximum toegestane snelheid en wegconstructie en –inrichting, woonerven instellen in alle hofjes, bevordering groenonderhoud, behoud van bomen in de wijk, behoud en onderhoud speelvoorzieningen, bevordering betrokkenheid bewoners bij de leef-omgeving, zwerfvuilbestrijding, gevolgen Traverse voor Dieren Noordoost en Kanaalweg, onderhoud en uitbouw buurtpreventie en bevordering van een efficiënte en productieve overlegstructuur met de gemeente.

Wijkplan tekening Dit wijkplan beoogt een visie neer te zetten waarmee DiNO en de bewoners van de wijk de eerstkomende jaren vooruit kunnen.

Uitgangspunt van DiNO is om op concrete en doelgerichte wijze te werken aan de verbetering van de leefomgeving in Dieren Noordoost

DiNO heeft rondom de door de bewoners gesignaleerde probleemgebieden commissies en projectgroepen geformeerd die zich inspannen om oplossingen te vinden en uit te voeren: verkeersveiligheid, buurtpreventie, groen en zwerfvuilbestrijding en Traverse Dieren.
DiNO beoogt actief in te spelen op problemen die zich in Dieren Noordoost voordoen en de acties van bewoners te ondersteunen onder de "DiNO-paraplu". Bewoners hebben geen behoefte aan vergaderen om het vergaderen, maar willen zich wel persoonlijk inzetten voor het oplossen van concrete problemen in de wijk (b.v. bestrijding overlast, bomenbehoud, groenonderhoud). DiNO onderhoudt daarom een "basisorganisatie", die naar behoefte kan worden uitgebreid met projectmatige acties.

Wijkplan tekening DiNO werkt dit in de praktijk uit door te bevorderen dat zoveel mogelijk bewoners van Dieren Noordoost lid worden van de vereniging, het werven van donateurs, regelmatig uitbrengen van nieuwsbrieven, het organiseren van thema-avonden, formeren van projectgroepen en werkgroepen rond relevante beleidsgebieden, steun geven aan initiatieven van wijkbewoners, het houden van openbare bestuursvergaderingen, het publiceren van alle verenigingsinformatie op de website www.dierennoordoost.nl, het onderhouden van contacten met andere wijkplatforms, organisaties, de gemeente en de wijkagent.
Het algemeen bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden; het streven is van iedere projectgroep en commissie in ieder geval één lid (zijnde de coördinator) in het bestuur op te nemen om een soepele communicatie tussen bestuur, commissies en projectgroepen te bevorderen. Het algemeen bestuur komt c.a. éénmaal per 6 tot 8 weken bijeen. De algemene vergadering is vooral bedoeld om het algemene verenigingsbeleid met elkaar te bespreken. Wijkplan tekening
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en één of meer leden uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur komt ca. éénmaal per maand bijeen, zo nodig en/of wenselijk in combinatie met de bijeenkomst van het algemeen bestuur.

Ledenvergaderingen, vergaderingen van het algemeen bestuur, de commissies en de projectgroepen vinden zoveel mogelijk plaats in het wijkcentrum "De Drieschaar", meestal op de derde donderdag van de maand.
De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden van DiNO.

png Download het volledige wijkplan