Wijkplatform Dieren Noordoost

Verkeersaangelegenheden


Algemene doelstelling

Verkeer De doelstelling is het bevorderen van de verkeersveiligheid in de wijk Dieren Noordoost. De projectgroep die is belast met deze doelstelling zet zich in voor de realisering ervan door het inventariseren van de wensen en opmerkingen van de bewoners van de wijk. Het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties die in het maatschappelijk verkeer te maken hebben met verkeersveiligheid. Het doen van concrete voorstellen (aan de gemeente) op het terrein van de verkeersveiligheid overleggen met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) en de politie en het registreren van meldingen van verkeersgevaarlijk gedrag.

De verkeerssituatie in hoofdlijnen

Verkeer De aard van het verkeer in Dieren Noordoost vloeit voort uit het woonkarakter van dit deel van Dieren. Hierdoor is er sprake van woon-werkverkeer, dat zich met name afspeelt aan het begin van de ochtend en in de namiddag. Hiermee houdt verband dat de krapte t.a.v. parkeergelegenheid zich op een aantal punten voordoet buiten de kantooruren.

Alle wegen binnen Dieren Noord Oost kunnen worden aangemerkt als woonstraten, maar op de ontsluitingswegen is er uiteraard meer (gemotoriseerd) verkeer dan op wegen/hofjes met een uitgesproken woon- en verblijfskarakter. Het ‘binnenwijkse’ verkeer is voor een belangrijk deel gericht op de aanwezige lagere scholen, het wijkcentrum, het postkantoor en de middelgrote supermarkt.

Het uitgaande en inkomende verkeer van de wijk speelt zich af op de Abelenlaan, Cederlaan, Meidoornlaan en de Breukinklaan. De wijk wordt omsloten door in een u-vorm gelegen voorrangswegen met een duidelijke verkeersfunctie, te weten Kanaalweg, Imboslaan en Harderwijkerweg. Mede doordat de hoekpunten van deze u-vorm voorzien zijn van respectievelijk een rotonde (bij de Spar), permanent functionerende verkeerslichten (hoek Harderwijkerweg en Imboslaan) en nog een rotonde (Kanaalweg), vindt er bij deze wegaansluitingen zelden een aanrijding plaats.

Van de drie overige toegangspunten voor alle verkeer kenmerken Imboslaan - Meidoornlaan en Harderwijkerweg - Abelenlaan zich als ruime overzichtelijke wegaansluitingen en Imboslaan - Breukinklaan als een weinig overzichtelijk punt, waar geregeld sprake is van een "bijna-aanrijding".

De drie aansluitingen voor alleen fietsers zijn duidelijk gemarkeerd en kunnen niet worden aangemerkt als bijzonder verkeersgevaarlijke punten. Wel vraagt de oversteekbaarheid van de Kanaalweg voor fietsers op het Nachtegaalspad, waarover drie toeristische fietsroutes lopen, om een oplossing.

Het verkeer binnen de wijk geeft reden tot zorg op wijkontsluitingswegen Meidoornlaan, Cederlaan, Breukinklaan en Vlashegge, in verband met de snelheid van motorvoertuigen. Op deze wegen zal de veiligheid gediend zijn door het instellen van de 30 km limiet, mits deze verandering gepaard gaat met het aanbrengen van de daarbij voorgeschreven infrastructurele voorzieningen die een hogere snelheid tegengaan.

Op de plaats waar woonerven en andere daarop gelijkende woon/-speelstraten uitmonden op bedoelde 30 km wegen, zullen passende veiligheidsvoorzieningen moeten komen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bedoelde wegtypen/-soorten verschillen in aard en in weggedrag van de aanwezige lopende, fietsende en spelende weggebruikers.

Actuele ontwikkelingen

Verkeer In 2014 is een gezamenlijke werkgroep gevormd uit DiNO en het project Ik Buurt Mee dat een Plan van Aanpak heeft opgesteld om de verkeersveiligheid in Dieren Noordoost te verbeteren. Dit plan is opgezet aan de hand van de resultaten van een enquête die onder alle bewoners is gehouden.

Speerpunten daarbij zijn:

 • Verlaging van de maximum snelheden naar 30 km/uur resp. 15 km/uur;
 • Uitbreiding en reguleren van het parkeren;
 • Betere handhaving van de regels.

Uitgewerkt in:

 • Eénduidige voorrangssituaties;
 • Maximum snelheid van 15 km/uur in alle hofjes;
 • Instelling schoolzone met maximum snelheid van 15 km/uur;
 • Diverse snelheidsremmende maatregelen;
 • Oversteekplaats (zebra) in Cederlaan ter hoogte van de Vlashegge;
 • Versmalling van het oostelijk deel van de Meidoornlaan;
 • Verlaging van de maximum snelheid op de Imboslaan naar 30 km/uur;
 • Duidelijker voorrangsregels voor fietsers op de rontonde Harderwijkerweg;
 • Snelheidsremmende maatregelen op het Priesnitzpad;
 • Uitbreiding parkeergelegenheid t.b.v. Sparrenhof en Pijnboomhof;
 • Overzichtelijker fietsersdoorsteek in de Breukinklaan.

Uitvoering:

De gemeente heeft een deel van de voorgestelde maatregelen overgenomen en zal in de loop van 2018 overgaan tot het uitvoeren van de plannen.