Wijkplatform Dieren Noordoost

Werkgebieden


Door de verschillende projectgroepen wordt gewerkt aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in de wijk Dieren Noordoost op allerlei werkterreinen:

VERKEERSVEILIGHEID & SPEELVOORZIENINGEN

 • 30 km/uur in doorgaande straten
 • Regulering van parkeren
 • Handhaving woonerven
 • Invoering schoolzone
 • Bevordering speelmogelijkheden
 • Verkeersremmende maatregelen
 • Traverse kritisch volgen

SCHOON EN GROEN

 • Handhaving bomen en groen
 • Jaarlijkse zwerfvuilactie
 • Zelfverwerkzaamheid groenonderhoud
 • Onderhoud bestrating
 • Bestrijding overlast hondenpoep
 • Bewonersparticipatie groenbeleid

CRIMINALITEITSPREVENTIE & BURGERZIN

 • Bevordering alertheid wijkbewoners
 • Samenwerking met wijkagent
 • Deelname aan Burgernet
 • Meldingen via contactpersonen
 • Bevordering inbraakpreventie
 • Informatie wijkbewoners

Ons telefoonnummer: 0313-427730
Bestuur

BESTUUR

bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden; het streven is om van iedere projectgroep en commissie in ieder geval één lid (de coördinator) in het bestuur op te nemen.
Meer details...
Communicatie

WERKGROEP COMMUNICATIE EN ACQUISITIE

verzorgt de communicatie met leden, donateurs, wijkbewoners, regionale media, adverteerders, de gemeente, verwante organisaties en andere belangstellenden m.b.v. de website, de digitale nieuwsbrief en de wijkkrant.
Meer details...

ENERGIETEAM VERBUURSAMEN

Energieteam Verbuursamen helpt wijkbewoners bij het verduurzamen van hun woning en wil mensen bewust maken van de uitdagingen en oplossingen die er liggen op het gebied van de energietransitie (overgang naar duurzame energie).
Meer details...
Verkeersaangelegenheden

WERKGROEP VERKEERSAANGELEGENHEDEN

heeft als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid in de wijk voor kinderen, voetgangers, fietsers en auto’s, ontwikkelt plannen en overlegt met wijkbewoners, gemeente en andere organisaties.
Meer details...
Groen

WERKGROEP SCHOON EN GROEN

wil de beleving van de groenvoorzieningen in de wijk bevorderen, door het behoud en onderheod van groen en bomen, het opruimen van zwerfvuil en het onderhouden van contact met wijkbewoners en gemeente.
Meer details...

WERKGROEP BUURTPREVENTIE

Buurtpreventie wil d.m.v. het project Buurtpreventie samen met wijkbewoners, wijkcontactpersonen en in samenwerking met de wijkagent werken aan een veilige leefomgeving. Burgernet is hierbij behulpzaam.
Meer details...