Wijkplatform Dieren Noordoost

Nieuws


13-04-2021

Resultaten en conclusies enquête grootschalige opwek Dieren NO

Het Wijkplatform Dieren Noordoost en het Energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost hebben in februari een speciale wijkkrant uitgegeven over de plannen m.b.t. de grootschalige opwek van energie in de directe omgeving van de wijk (gebied Broekdijk te Spankeren).
Het doel was de wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren over de plannen en van de juiste (zo veel mogelijk objectieve) achtergrondinformatie te voorzien. In de wijkkrant werden alle wijkbewoners opgeroepen om een enquête over dit onderwerp in te vullen omdat het wijkplatform hun mening graag wilde weten op basis waarvan zij een reactie op de plannen kon opstellen voor de gemeente(raad). Ruim 200 inwoners (van de 945 woningen) hebben dat gedaan. Gebleken is dat veel mensen zich ernstig zorgen maken over deze plannen voor windturbines en zonnevelden.
De belangrijkste resultaten van de enquête, een samenvatting van de opmerkingen die men kon aangeven en de conclusies kunt u vinden door op deze link te klikken: ‘Resultaten en conclusies enquête’.
Alle antwoorden op de vragen kunt u vinden in Details enquête resultaten.

Mede op basis van deze uitkomsten heeft het bestuur van het Wijkplatform DiNO een zienswijze opgesteld voor de door de gemeente opgestelde Beleidskaders ‘Energie & Landschap’ en ‘Samen Energie Opwekken’.

Deze zienswijze is aan het College van B&W aangeboden en aan de Gemeenteraad van Rheden.


06-03-2021

Wijkkrant en enquête over grootschalige opwek

Het eventueel plaatsen van windturbines of zonnevelden in de omgeving van de Broekdijk te Spankeren houdt ook de gemoederen in Dieren Noordoost aardig bezig. Veel inwoners maken zich zorgen, omdat de locatie waar deze windturbines of zonnevelden moeten komen, op sommige punten maar 500 tot 1000 meter verwijderd is van de huizen in deze wijk.
Het bestuur van het Wijkplatform DiNO en het Energieteam Verbuursamen Dieren-NO hebben daarom een speciale wijkkrant uitgebracht om alle wijkbewoners goed te informeren en een duidelijk beeld te geven van de (on-) mogelijkheden en gevolgen van deze plannen. Een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep ‘Grootschalige Opwek Dieren NO’, bestaande uit tien wijkbewoners, heeft zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld en opgenomen in de verschillende artikelen in deze wijkkrant. Ook de standpunten van de bewoners aan de Broekdijk (tegenstanders van de windturbines) zijn weergegeven, evenals de mening van wethouder Klomberg van de gemeente Rheden, die verantwoordelijk is voor de klimaataanpak in onze gemeente. Belangrijk vond men dat iedereen eerst goed geïnformeerd moest worden over dit onderwerp voordat men een standpunt in zou innemen.
Uiterlijk 9 maart wordt de krant bezorgd in de wijk en de bewoners worden gevraagd om de enquête in te vullen. Andere belangstellenden mogen de enquête ook invullen. Met deze enquête wil het bestuur van het Wijkplatform de meningen peilen onder de bewoners. De resultaten zullen met de politiek en de gemeente worden gedeeld. Binnenkort moeten er belangrijke besluiten in de gemeenteraad worden genomen over deze grootschalige opwek.

Wijkkrant
Enquête


17-01-2021

Wijkplatform DiNO zoekt wijkbewoners die mee willen denken over grootschalige opwek zoals windmolens en zonnevelden

Beste wijkbewoner,

Er zijn plannen om in de directe omgeving van onze wijk Dieren N-O windmolens en grote zonnevelden te gaan realiseren.
Het wijkplatform DiNO is daarom op zoek naar wijkbewoners die mee willen werken om de mogelijke consequenties en de voor- en nadelen van windmolens en zonnevelden in beeld te brengen en deze te presenteren aan de andere wijkbewoners, zodat die een goed beeld krijgen wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van deze plannen.

De opwarming van de aarde, mede als gevolg van teveel CO2 uitstoot, is een ernstige bedreiging voor onze planeet. Daarom zijn er dringend maatregelen nodig.
Op basis van het klimaatakkoord van Parijs is in Nederland gestart met een energietransitie (het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen).
Hierdoor moeten de broeikasgassen (o.a. CO2) in 2030 met 50% zijn verlaagd. Deze transitie heeft grote gevolgen voor alle inwoners in Nederland en dus ook voor ons.

Op veel verschillende niveaus wordt er momenteel in Nederland gewerkt aan deze transitie.
Ook in de gemeente Rheden zijn er ambitieuze plannen om energie te besparen, het gasverbruik drastisch te verminderen en duurzame opwek d.m.v. wind en zon te gaan inzetten.
Daarom zijn er, als onderdeel van het klimaatplan in de gemeente Rheden, enkele ‘zoekgebieden’ gedefinieerd, waaronder een zoekgebied aan de Broekdijk te Spankeren, waar evt. een of twee windmolens of een groot zonnepark mogelijk zou zijn.
Dit gebied ligt hemelsbreed enkele honderden meters van onze wijk Dieren N-O en heeft dus ook gevolgen voor u als wijkbewoner.

Reden genoeg voor het wijkplatform DiNO om in beeld te gaan brengen wat daar de mogelijke consequenties van kunnen zijn.
Dat onderzoek willen we graag uitvoeren i.s.m. wijkbewoners.
We willen zoveel mogelijk objectieve informatie verzamelen en die delen met de wijkbewoners.
Daarna willen we onderzoeken hoe de wijkbewoners tegenover deze plannen staan, bijv. door een enquête in de wijk te houden en de resultaten bekendmaken bij de gemeente Rheden.

Om dit allemaal te kunnen uitvoeren hebben we uw hulp nodig.
We zijn op zoek naar enkele enthousiaste wijkbewoners die begaan zijn met het klimaat en het welzijn in de wijk en mee willen werken om dit in beeld te brengen in de komende weken.
We streven ernaar om op 15 februari alle informatie in beeld te hebben, dus het is een kort lopend project.
Het zou mooi zijn als de leden van de werkgroep een mix zouden zijn van voor- en tegenstanders en ‘neutralen’.
De eindresultaten van de werkgroep willen we in maart publiceren in een extra uitgave van de wijkkrant.
Daarna willen we, door middel van een enquête, gaan kijken wat de wijkbewoners vinden van de plannen voor de grootschalige opwek in onze omgeving.
De uitkomsten van de enquête gaan we delen met de gemeente(raad) zodat die daar rekening mee kan houden, wanneer er in april een besluit moet worden genomen over de nota ‘Energie & Landschap’ waarin de kaders voor grootschalige opwek staan.

Wil je meedoen aan deze tijdelijke werkgroep, geeft je dan zo snel mogelijk op bij het wijkplatform DiNO
Je kunt dat doen door een mail te sturen naar dino@dierennoordoost.nl.

We zullen op zeer korte termijn de werkgroep gaan starten.
Het overleg binnen de werkgroep zullen we zoveel mogelijk online doen i.v.m. de coronamaatregelen. Er is hulp aanwezig om je te helpen om online te vergaderen mocht je daar problemen mee hebben.

Mocht je niet mee kunnen doen, maar heb je wel interessante informatie voor de werkgroep, dan kun je die aanleveren aan dino@dierennoordoost.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur wijkplatform DiNO en leden Energieteam Verbuursamen Dieren NO


Bijeenkomsten over plannen windmolens en zonnevelden in onze omgeving27-06-2020

Bijeenkomsten over plannen windmolens en zonnevelden in onze omgeving

Er worden binnenkort vier informatiebijeenkomsten georganiseerd in verband met plannen voor evt. grootschalige opwek van energie (windmolens en zonnevelden) in onze omgeving.
Als onderdeel van de energietransitie (overschakelen naar duurzame energie) zijn er in de gemeente Rheden en in de Regio Arnhem-Nijmegen plannen gemaakt om te onderzoeken waar evt. windmolens of grote zonnevelden kunnen worden geplaatst.
Een van de aangewezen zoekgebieden is een gebied bij de Broekdijk te Spankeren.

Waarom bijeenkomsten?

Het voorstel, de zoekgebieden en hoe de gemeente Rheden daar verdere invulling aan zou kunnen geven, roept vragen op onder inwoners, ook die van Dieren N-O.
De behoefte aan meer informatie en toelichting, onder meer over wat de vervolgstappen zijn, is groot. De gemeente beantwoordt deze vragen graag.
En in vervolg op de, in februari gehouden bijeenkomst in ‘Het Rhedens’, wil de gemeente ook graag met inwoners in gesprek. Want de opgave om naar een energie neutrale gemeente toe te groeien, kunnen we alleen samen bereiken. En voor een haalbare en goede uitvoering, zijn de ideeën en wensen van de inwoners erg belangrijk.
Als wijkplatform DiNO vinden we het belangrijk dat er goed naar inwoners wordt geluisterd. De bijeenkomst die we in maart hadden gepland hierover in De Drieschaar, kon helaas niet doorgaan door corona.
Daarom zijn er nu, in samenwerking met de gemeente, Belangenvereniging Spankeren, Soerens Belang en Wijkplatform DiNO informatiebijeenkomsten gepland.

Voor wie zijn de bijeenkomsten?

Gelukkig laten de Coronamaatregelen het nu weer toe om elkaar te ontmoeten. Maar de 1,5 meter moet wel gewaarborgd blijven.
Om dat te garanderen en om echt met elkaar in gesprek te kunnen komen, zijn deze bijeenkomsten kleinschalig. Er is plek voor maximaal 30 inwoners per avond.
Wethouder Dorus Klomberg en een aantal medewerkers van de gemeente Rheden zijn ook aanwezig.
Omdat er in Dieren NO geen geschikte ruimte is om nu met 30 mensen op een veilige manier bij elkaar te komen, kunnen de bewoners van die wijk aanschuiven bij de bijeenkomsten die plaatsvinden in Spankeren en Laag- Soeren.
Iedereen uit de genoemde dorpen/wijk is welkom bij een van deze avonden.
Voor de overige inwoners van de gemeente Rheden zullen later afzonderlijke bijeenkomsten worden georganiseerd.

Wanneer en waar zijn de bijeenkomsten?

Omdat we, ondanks de kleinschaligheid, wel zoveel mogelijk inwoners van Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO, de gelegenheid willen geven om te komen en vragen te stellen, organiseren we vier bijeenkomsten. Twee in juli en twee in september 2020.
 • maandag 6 juli - Kerk in Spankeren, Kerkweg 2
  Inloop vanaf 19.00 uur. Bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur
 • donderdag 9 juli - De Harmonie in Laag-Soeren, Harderwijkerweg 35
  Inloop vanaf 19.00 uur. Bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur
 • donderdag 3 september - Kerk in Spankeren, Kerkweg 2
  Inloop vanaf 19.00 uur. Bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur
 • maandag 7 september - De Harmonie in Laag-Soeren, Harderwijkerweg 35
  Inloop vanaf 19.00uur. Bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur

Hoe en waar meld ik me aan?

Door het maximum van 30 personen per bijeenkomst is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt.
We vragen uw begrip en medewerking door met één persoon per huishouden te komen, zodat zoveel mogelijk buurtgenoten aanwezig kunnen zijn.
 • Aanmelden graag zo spoedig mogelijk en het liefst voor vrijdag 3 juli 10.00 uur indien u op 6 of 9 juli aanwezig wilt zijn.
 • Stuur een e-mail naar energiek@rheden.nl.
 • Vermeld daarin de naam, het adres en telefoonnummer van de persoon die komt.
 • Geef de datum van uw eerste voorkeur en de datum van uw tweede voorkeur aan.
U hoort vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail op welke avond uw plek is gereserveerd.
Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag op de hoogte gehouden worden of ons iets meegeven voor de bijeenkomsten? Vermeld dat dan in een e-mail die u kunt sturen aan energiek@rheden.nl.


13-03-2020

Informatieavond Dieren N-O over windmolens afgelast i.v.m. Corona

De informatieavond die het wijkplatform DiNO had georganiseerd voor 19 maart a.s. in de Drieschaar is afgelast i.v.m. de perikelen rondom het Coronavirus.
Tijdens deze avond zouden wethouder Klomberg en medewerkers van de gemeente Rheden aan de wijkbewoners in Dieren N-O een toelichting geven m.b.t de keuzegebieden voor grootschalige windenergie en zonnepanelen en de warmtetransitie.
In verband met de ontwikkelingen van het Corona virus heeft het bestuur van het wijkplatform DiNO moeten besluiten om deze avond te annuleren.
De overheid raadt grote bijeenkomsten af en bovendien wil het DiNO bestuur niet dat wijkbewoners onnodige risico’s lopen wanneer ze onze informatieavond zouden bezoeken of dat maar een deel van de mensen aanwezig zou kunnen zijn.

De bijeenkomst zal, in samenwerking met de gemeente Rheden, worden verplaatst naar een nog nader te bepalen datum in april of mei, mits de omstandigheden dat dan toe staan natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

Fred Haandrikman
Wijkplatform DiNO
06-21595529


Twee AED’s in Dieren NO12-03-2020

Twee AED’s in Dieren NO

U had hem natuurlijk al lang zien hangen: de splinternieuwe AED bij de Spar, links naast de ingang.
Met behulp van de website BuurtAED van de Hartstichting (in combinatie met Philips) is deze AED gerealiseerd. Het was een samenwerkingsverband tussen het wijkplatform DiNO en Spar Martin & Miranda. Maar het belangrijkste was dat het project mogelijk werd dankzij de gulle giften van de vele wijkbewoners. Wat was het hartverwarmend om te zien hoe snel de bedragen binnenkwamen en welke leuke reacties er waren via de sociale media.
Het werd echt een project voor en door de buurt.

Omdat de eerste inzameling veel beter liep dan we in eerste instantie hadden verwacht, zijn we snel een nieuwe actie gestart voor een tweede AED bij de gemeentewerf aan de Meidoornlaan en die is ook gelukt, dankzij de inzet van diverse vrijwilligers. Op 28 maart wordt deze opgehangen en dan hangen er dus 2 AED’s in de wijk en daarmee voldoen we aan de 6-minuten zone. In een 6- minutenzone kunnen mensen binnen 6 minuten, de juiste hulp bieden bij een hartstilstand.

Dat er AED’s hangen is mooi, maar dan moet je er wel mee om kunnen gaan. Daarom zijn er 16 mensen uit de wijk opgeleid om een reanimatie te kunnen uitvoeren en de AED te kunnen bedienen. Voor sommigen waren het herhalingslessen (een certificaat is maar 2 jaar geldig) anderen kregen een volledige basiscursus. Daar waar de cursisten geen beroep konden doen op een financiële vergoeding van hun zorgverzekering, heeft DiNO de kosten voor de cursus betaald. Daarnaast wonen er in de wijk ook nog diverse mensen die al een certificaat hebben. Zij kunnen zich ook als hulpverlener aanmelden bij HartslagNu en dan worden zij ook automatisch ingezet als dat nodig is.

Hoe wordt men opgeroepen? Als er een melding van een hartstilstand in de buurt van onze AED’s bij 112 binnenkomt, dan stuurt de centrale een bericht uit naar alle beschikbare hulpverleners die dan in de buurt zijn. Een deel krijgt een oproep om direct naar het slachtoffer te gaan en anderen wordt gevraagd eerst de AED op te halen. De 112-centrale stuurt in het bericht naar hen de code mee waarmee de kast kan worden ontgrendeld. Na afloop van de inzet zorgt de beheerder van de AED’s (voorlopig ondergetekende) ervoor dat de AED weer netjes wordt klaargemaakt voor een volgende inzet.

Al met al een zeer geslaagde AED-actie en een pluim voor alle mensen die erbij betrokken waren.

Voor vragen kunt u terecht bij Fred Haandrikman (beheerder AED’s Dieren-NO) bereikbaar via dino@dierennoordoost.nl of tel. 06-21 59 55 29Dieren-NO start 2e actie voor een AED aan de Meidoornlaan05-12-2019

Dieren-NO start 2e actie voor een AED aan de Meidoornlaan

Dieren-NO start 2e actie voor een AED aan de MeidoornlaanHet wijkplatform DiNO en Spar Martin&Miranda organiseren acties om geld in te zamelen voor AED’s in onze buurt. Hiermee vergroten we de overlevingskans van buurtgenoten die een hartstilstand krijgen.

Door het enorme succes van de 1e inzamelingsactie voor de AED in de Cederlaan (is al voor 92% gefinancierd in 6 dagen) willen we nu graag jouw steun vragen voor een 2e AED bij de Gemeentewerkplaats aan de Meidoornlaan.
Lever jouw bijdrage via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-meidoornlaan-6951-dieren

In heel Dieren Noord is er geen enkele geregistreerde en altijd toegankelijke AED. Wij vinden dat dat niet kan en daarom maken wij ons sterk voor AED’s in onze omgeving (wijk Dieren Noord-Oost, Noord-West en het noordelijke deel van de wijk Stenfert). Door de acties voor de AED’s aan de Cederlaan en de Meidoornlaan kunnen bewoners van een groot deel van Dieren Noord straks in noodgevallen beschikken over een AED.
Samen met de buurtbewoners zorgen we ervoor dat het geld bij elkaar komt en dat we levens kunnen redden. Daarom zeggen wij: u doet toch ook mee?

Waarom een AED? Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren met een AED. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is, ook in Dieren-NO.

Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en zijn aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn.
Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone.

Naast de inzamelactie biedt de Spar haar klanten nu ook al de mogelijkheid om het statiegeld van flessen te doneren voor dit doel.

Zodra de AED’s er hangen, de verwachting is begin januari, moeten er ook vrijwilligers zijn die hem kunnen bedienen. Daarvoor is het wijkplatform nog op zoek naar mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd of die deze cursus (gratis) willen volgen. Belangstellenden kunnen zich melden bij het wijkplatform dino@dierennoordoost.nl of 06-21 59 55 29.

Help je mee?

Doneer voor onze BuurtAED:
 1. Ga naar BuurtAED.nl en zoek de actie: Meidoornlaan, 6951 Dieren
 2. Kies Doneer nu en bepaal jouw bijdrage
 3. Doneer met naam of anoniem
 4. Betaal eenvoudig via iDeal
Alvast bedankt!Dieren Noord-Oost zamelt geld in voor een AED29-11-2019

Dieren Noord-Oost zamelt geld in voor een AED

Het Wijkplatform Dieren Noordoost en Spar Martin & Miranda zijn een inzamelingsactie gestart om geld op te halen voor een AED in Dieren-NO.
In heel Dieren Noord is er geen enkele geregistreerde en altijd toegankelijke AED. Wij vinden dat dat niet kan en daarom maken wij ons sterk voor een AED in Dieren-NO.
Via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting kunnen alle wijkbewoners geld geven om zo samen een levensreddende AED te kopen.

Samen zorgen we ervoor dat het geld bij elkaar komt. Jij doet toch ook mee?

Help je mee?

Doneer voor onze BuurtAED:
 1. Ga naar BuurtAED.nl en zoek de actie: Cederlaan, 6951 Dieren
 2. Kies Doneer nu en bepaal jouw bijdrage
 3. Doneer met naam of anoniem
 4. Betaal eenvoudig via iDeal
Alvast bedankt!