Wijkplatform Dieren Noordoost

Werkgroep Schoon & Groen


Algemene doelstelling

Groenbehoud De doelstelling van de werkgroep is het bevorderen van de beleving van de groenvoorzieningen in de wijk Dieren Noordoost. De projectgroep probeert dit te realiseren door:
  • Het betrekken van de bewoners van de wijk;
  • Het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties die in het maatschappelijk verkeer te maken hebben met groenvoorziening;
  • Het doen van concrete voorstellen (aan de gemeente) op het terrein van de groenvoorziening;
  • Het overleggen met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk).

Werkwijze

Input van de bewoners is essentieel voor een geslaagd beleid. DiNO pretendeert immers een platform te zijn voor de inwoners van de wiijk. Draagvlak van bewoners is een eerste vereiste voor verdere acties en planontwikkeling.

De groensituatie in hoofdlijnen

De wijk is circa 40 jaar geleden gerealiseerd. Het aangeplante groen is inmiddels tot volle wasdom gekomen. Er zijn enkele lanen (dus rijk aan bomen) en in de diverse woonhofjes zijn groenvoorzieningen (bomen, struiken en grasveldjes) aanwezig. In de wijk bevinden zich een aantal bosgebiedjes, die ten dele als speelbos worden gebruikt.

Ontwikkelingen groenbeheer

De gemeente heeft onlangs een gereduceerd bomenbeleid vastgesteld. Kapvergunningen mogen eerder worden verleend, of zijn zelfs niet meer nodig. Bezuinigingen liggen hieraan ten grondslag. Er zijn plannen om bewoners het groen in hun omgeving zelf te laten onderhouden. Alle consequenties daarvan zijn nog niet helder.

Zwerfvuilbestrijding

De projectgroep organiseert jaarlijks - tijdens de actieweek "Nederland Schoon" - samen met de scholen in de wijk, de gemeente en Vivare een middag waarop het zwerfvuil in de wijk wordt opgeruimd. Dat is bedoeld om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en we nemen aan, dat daar een voorbeeld van uit gaat. De kinderen krijgen voldoende begeleiding en middelen voor dat werk en doen met veel enthousiasme mee.

Hondenpoep

Hondenpoep is ook een ergernis van bewoners. Er zijn bakken in de wijk geplaatst waar poepzakjes kunnen worden gepakt. Deze worden volop gebruikt, hondenpoep op straat blijft echter een aandachtspunt. Meldingen zijn welkom, en we zullen zien of we daar verbeteringen kunnen bereiken.

Gelukkig ruimt driekwart het op! U toch ook??
Bekijk het filmpje over de strijd tegen de poepoverlast in Dieren Noordoost, door en voor de bewoners en door DiNO werkgroep de schoonste groene wijk.