Wijkplatform Dieren Noordoost


Secretariaat:

E-mail: dino@dierennoordoost.nl


Welkom op de website van Wijkplatform Dieren Noordoost

Hier vindt u allerhande nuttige en actuele informatie over de wijk en over DiNO, de vereniging van wijkbewoners van Dieren Noordoost. Hebt u opmerkingen, ideeën of nieuws? Mail dan naar dino@dierennoordoost.nl.

DiNO in het kort

In 2006 is door een enthousiaste groep wijkbewoners, mede op initiatief van de gemeente Rheden, het Wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO) opgericht.
Zowel vanuit de wijk als vanuit de gemeente Rheden ontstond de behoefte om de contacten tussen wijkbewoners en het gemeentelijk apparaat te intensiveren en besluitvormingsprocessen rondom het leefklimaat in de wijk Dieren Noordoost te stroomlijnen en te structureren.

Om te inventariseren welke wensen en vraagstukken bij de bewoners van Dieren Noordoost leven is meteen na de oprichting van DiNO in 2006 in opdracht van DiNO door de Hogeschool Arnhem Nijmegen een belevingsonderzoek onder de bevolking uitgevoerd dat de basis vormt voor het activiteitenscala van het wijkplatform.

Om de democratie binnen het wijkplatform en de betrokkenheid van de wijkbewoners te vergroten is gekozen voor de verenigingsvorm als organisatiestructuur. Alle wijkbewoners van Dieren Noordoost kunnen lid of donateur worden van DiNO.

Binnen de organisatie is een aantal werkgroepen actief, die een aantal zaken binnen de wijk hebben aangepakt:
 • stroomlijnen discussie jongerenontmoetingsplek JOP
 • aanpak overlast voetbalveld
 • aanpak overlast hondenpoep
 • jaarlijkse zwerfvuilacties
 • invoering buurtpreventie
 • aanpak achterstallig onderhoud in bestrating
 • aanpak verkeersonveilige situaties
Ook staan er nog op te lossen vraagstukken op het programma:
 • parkeerproblematiek
 • terugdringen snelheid van auto's in de wijk
 • woonerven instellen in alle hofjes
 • bevordering groenonderhoud
 • behoud van bomen in de wijk
 • bevordering betrokkenheid bewoners bij leefomgeving
 • gevolgen Traverse voor Dieren N.O. en Kanaalweg
 • onderhoud en uitbouw buurtpreventie
 • bevordering energiebesparing

Doelstelling in de praktijk

De statuten van de vereniging geven aan dat de vereniging haar doel onder meer probeert te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden, door het onderhouden van contacten met de gemeente, de politie, organisaties op gebied van volkshuisvesting, andere organisaties en de bewoners van de wijk.

DiNO werkt dit in de praktijk uit door:
 • te bevorderen dat zoveel mogelijk bewoners van Dieren Noordoost lid worden van de vereniging
 • het werven van donateurs
 • regelmatig nieuwsbrieven / wijkkranten uit te brengen
 • thema-avonden te organiseren
 • Werkgroepen formeren inzake Verkeersaangelegenheden, Communicatie en acquisitie, Groen en woonomgeving, Buurtpreventie, Energiebesparing, Burendag, enz.
 • steun te geven aan initiatieven van wijkbewoners
 • openbare vergaderingen te houden
 • verenigingsinformatie te publiceren op de website dierennoordoost.nl
 • contacten te onderhouden met andere wijkplatforms, organisaties, de gemeente en de wijkagent.

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes over Dieren Noordoost en DiNO? Wordt dan vriend van Dino Dieren