Wijkplatform Dieren Noordoost


Secretariaat:

E-mail: dino@dierennoordoost.nl


Welkom op de website van Wijkplatform Dieren Noordoost

Hier vindt u allerhande nuttige en actuele informatie over de wijk en over DiNO, de vereniging van wijkbewoners van Dieren Noordoost. Hebt u opmerkingen, ideeën of nieuws? Mail dan naar dino@dierennoordoost.nl.

DiNO in het kort

Het Wijkplatform Dieren NoordOost (DiNO) is de vereniging van en voor alle wijkbewoners in de wijk Dieren Noordoost. De vereniging is in 2006 is door een enthousiaste groep wijkbewoners, mede op initiatief van de gemeente Rheden opgericht. Alle bewoners van Dieren Noord Oost kunnen lid worden van DiNO. De vereniging heeft momenteel zo’n 150 leden/donateurs.
Zowel vanuit de wijk als vanuit de gemeente Rheden ontstond de behoefte om de contacten tussen wijkbewoners en het gemeentelijk apparaat te intensiveren en besluitvormingsprocessen rondom het leefklimaat in de wijk Dieren Noordoost te stroomlijnen en te structureren.

Om te inventariseren welke wensen en vraagstukken bij de bewoners van Dieren Noordoost leven is meteen na de oprichting van DiNO in 2006 in opdracht van DiNO door de Hogeschool Arnhem Nijmegen een belevingsonderzoek onder de bevolking uitgevoerd dat de basis vormt voor het activiteitenscala van het wijkplatform.

Om de democratie binnen het wijkplatform en de betrokkenheid van de wijkbewoners te vergroten is gekozen voor de verenigingsvorm als organisatiestructuur. Alle wijkbewoners van Dieren Noordoost kunnen lid of donateur worden van DiNO.

Binnen de organisatie is een aantal werkgroepen actief, die een aantal zaken binnen de wijk hebben aangepakt:
 • stroomlijnen discussie jongerenontmoetingsplek JOP
 • aanpak overlast voetbalveld
 • aanpak overlast hondenpoep
 • opknappen bushokje
 • jaarlijkse zwerfvuilacties
 • invoering buurtpreventie
 • aanpak achterstallig onderhoud in bestrating
 • aanpak verkeersonveilige situaties
 • energiebesparingsproject
 • inspraak en aanpassing bouwproject Imboschveld
 • bomenbehoud In Vlierhof en Sparrenhof
 • terugdringen parkeeroverlast
 • terugdringen snelheid auto’s in de wijk
 • juiste balans tussen maximum toegestane snelheid en wegconstructie en –inrichting
Ook staan er nog op te lossen vraagstukken op het programma:
 • bevordering groenonderhoud
 • zwerfvuilbestrijding
 • behoud van bomen in de wijk
 • behoud en onderhoud speelvoorzieningen
 • bevordering betrokkenheid bewoners bij de leefomgeving
 • gevolgen Traverse voor Dieren Noordoost en Kanaalweg
 • onderhoud en uitbouw buurtpreventie
 • onderhoud en uitbouw energiebesparingsprojecten
 • bouwproject Imboslaan
 • bevordering van een efficiënte en productieve overlegstructuur met de gemeente
Uitgangspunt van DiNO is om op concrete en doelgerichte wijze te werken aan de verbetering van de leefomgeving in Dieren Noord Oost.

DiNO heeft rondom de door de bewoners gesignaleerde probleemgebieden commissies en projectgroepen geformeerd die zich inspannen om oplossingen te vinden en uit te voeren: verkeersveiligheid, buurtpreventie, groen en zwerfvuilbestrijding en het energieteam.

DiNO beoogt actief in te spelen op problemen die zich in Dieren Noordoost voordoen en de acties van bewoners te ondersteunen onder de „DiNO-paraplu”. Bewoners hebben geen behoefte aan vergaderen om het vergaderen, maar willen zich wel persoonlijk inzetten voor het oplossen van concrete problemen in de wijk (b.v. bestrijding overlast, bomenbehoud, groenonderhoud). DiNO onderhoudt daarom een “basisorganisatie”, die naar behoefte kan worden uitgebreid met projectmatige acties.

Doelstelling in de praktijk

De statuten van de vereniging geven aan dat de vereniging haar doel onder meer probeert te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden, door het onderhouden van contacten met de gemeente, de politie, organisaties op gebied van volkshuisvesting, andere organisaties en de bewoners van de wijk.

DiNO werkt dit in de praktijk uit door:
 • te bevorderen dat zoveel mogelijk bewoners van Dieren Noordoost lid worden van de vereniging
 • het werven van donateurs
 • regelmatig nieuwsbrieven en wijkkranten uit te brengen
 • thema-avonden te organiseren
 • Werkgroepen en projectgroepen formeren inzake Verkeersaangelegenheden, Communicatie en acquisitie, Groen en woonomgeving, Buurtpreventie, Energiebesparing, Burendag, enz.
 • steun te geven aan initiatieven van wijkbewoners
 • openbare vergaderingen te houden
 • verenigingsinformatie te publiceren op de website dierennoordoost.nl
 • contacten te onderhouden met andere wijkplatforms, organisaties, de gemeente en de wijkagent
Het algemeen bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden; het streven is van iedere projectgroep en commissie in ieder geval één lid (zijnde de coördinator) in het bestuur op te nemen om een soepele communicatie tussen bestuur, commissies en projectgroepen te bevorderen. De algemene vergadering komt c.a. éénmaal per 2 maanden bijeen. De algemene vergadering is vooral bedoeld om het algemene verenigingsbeleid met elkaar te bespreken.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en één of meer leden uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur komt ca. éénmaal per maand bijeen, zo nodig en/of wenselijk in combinatie met de bijeenkomst van het algemeen bestuur.

Ledenvergaderingen, vergaderingen van het algemeen bestuur, de commissies en de projectgroepen vinden zoveel mogelijk plaats in het wijkcentrum “De Drieschaar”, meestal op de eerste maandagavond van de maand.
De algemene vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden van DiNO.

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes over Dieren Noordoost en DiNO? Wordt dan vriend van Dino Dieren